REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.balticlovers.pl jest własnością firmy BALTICLOVERS Dominika
Litwin z siedzibą pod adresem ul. Wrzosowa 30, 84-300 Lębork.
Numer NIP: 841 163 52 99, REGON : 221147344 , zwaną dalej „Sprzedawcą”.
Rachunek bankowy: Bank Millenium 37 1160 2202 0000 0004 9340 1114
Dane korespondencyjne: BALTICLOVERS Dominika Litwin ul. Wrzosowa 30 84-300
Dane kontaktowe: Telefon: (+48) 609 96 15 15, e-mail: hello@balticlovers.pl
Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu
internetowego prowadzonego pod adresem internetowym www.balticlovers.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz
warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.
Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym
dalej „Nabywcą”.

1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż art. odzieżowych za pośrednictwem sieci Internet.
Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:
a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w
Sklepie, tj. „Gość” bądź złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się/założenia konta do usługi
konta Sklepu,
b) zrealizowania płatności za złożone zamówienie.
2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca
konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).

2. Oferta Sklepu
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do
zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie
zawierają jednak kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy
przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest
wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia i nie podlega negocjacji.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie
może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
5. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów
prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.

3. Realizacja zamówienia
1. Przed dokonaniem płatności Nabywca ma możliwość zapoznania się z informacją
dotyczącą składanego zamówienia, która obejmuje poszczególne elementy zamówienia (towary)
oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną, wartość
ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia,
która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub
przypisany do usługi konta w Sklepie. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą
złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki.
Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie 72 h od
momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. Niektóre towary mogą mieć wydłużony czas oczekiwania, o których Sprzedawca
zobowiązuje się poinformować Nabywcę w opisie danego artykułu przed jego zakupem. Do
wszystkich pozostałych towarów, które nie mają żadnej z powyższych informacji zastosowanie ma
czas realizacji z pkt. 3.3.
5. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w dni
robocze, z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku
wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o
tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
7. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został
prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji
zawartej na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego
zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od
umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo bądź telefonicznie przez
Sprzedawcę.
9. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem
wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
10. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także
anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
11. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą
wiadomości e-mail.

4. Koszt i sposób dostawy.
1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą dostawcy Inpost – Inpost Paczkomaty 24/7 lub Kurier Inpost lub
odbiór osobisty.
2. Odbiór osobisty Nabywca powinien zgłosić na etapie składania zamówienia. Odbiór
osobisty jest możliwy po otrzymaniu przez nabywcę wiadomości e-mail potwierdzającej realizację
zamówienia.
3. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach 10:00 – 13:00 pod adresem pracowni
BALTICLOVERS ul. Wojska Polskiego 32, 84 – 300 Lębork (lokal przy Nadleśnictwie Lębork).
Zaleca się uprzedzić Sprzedawcę o woli odbioru osobistej przesyłki poprzez kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 609 961 515, ale nie jest to konieczne.
4. Koszt przesyłki poprzez Inpost ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym
koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu
oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po
złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w
Sklepie.
5. Nabywca korzystający z opcji ‘Kurier Inpost’ w miarę możliwości powinien sprawdzić stan
przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić
protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
6. Nabywca korzystający z opcji ‘Inpost Paczkomaty 24/7’ w miarę możliwości powinien możliwie
szybko ocenić stan przesyłki i w przypadku jej uszkodzenia zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
Uszkodzenie samego opakowania przesyłki, bez naruszenia towary, nie jest podstawą do złożenia
reklamacji.
7. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej.
Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

5. Sposoby płatności
1. Za swoje zamówienie Nabywca może zapłacić poprzez:
a) system płatności internetowych Przelewy24,
b) tradycyjny przelew:
BALTICLOVERS ul. Wojska Polskiego 32 84-300 Lębork
Bank Millenium 37 1160 2202 0000 0004 9340 1114
w tytule przelewu podając numer zamówienia.
2. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy sprzedawcy w przeciągu 5
dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o
której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie zostanie anulowane.

6. Odstąpienie od umowy / Zwroty / Reklamacje
1. Nabywca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy
rzecz posiada oryginalne metki, nie jest zniszczona, uszkodzona i nie posiada śladów użytkowania
z powodów leżących po stronie Nabywcy.
2. Nabywca ma prawo reklamować towar z obowiązkiem podania przyczyny. Zdjęcia
potwierdzające defekt towaru należy niezwłocznie przesłać na adres hello@balticlovers.pl.
3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne
(obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z
niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
4. Nabywca ma obowiązek wszelkie reklamacje i zwroty uprzedzić wiadomością e-mail na
adres hello@balticlovers.pl i zwrócić towar przy pomocy najtańszej dogodnej formy wysyłkowej
(tj kurier / Poczta Polska) na adres: BALTICLOVERS Dominika Litwin ul. Wrzosowa 30 84-300
Lębork, tel. 669950825 z dopiskiem ‘ZWROT’ lub ‘REKLAMACJA’ lub osobiście w pracowni
BALTICLOVERS ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork. Zwracany towar powinien być
odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Produkt należy odesłać w kompletnym i nie
naruszonym stanie wraz z wydrukowanym dowodem zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym/zwrotu → formularz reklamacji / zwrotu
5. Koszt zwrotu ponosi Nabywca. Koszt zwrotu może być zwrócony Nabywcy po
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zwrotu poniesiony
przez Nabywcę nie zostanie zwrócony w przypadku standardowego odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu /reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie
później niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie ze wskazanym numerem konta
w formularzu zwrotu.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest
określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu
niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa sprzedaży konsumenckiej.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz
dochodzenia roszczeń. Kupujący między innymi ma możliwość do:
• a) Zwrócenia się do stałego polubownego sporu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej odpowiedzialnych za ochronę konsumentów.
c) Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
2. Kupujący w celu rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług, posiada możliwość skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Dane osobowe i pliki cookies
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w inny celu niż realizacja zamówienia
po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane
na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez
system teleinformatyczny Sprzedawcy.
5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp
do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
6. Sprzedawca niniejszym informuje Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej
sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Nabywcę może być utrudnione.
7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Nabywcę usunięte po ich zapisaniu
przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Nabywca.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania
plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem balticlovers.pl w
zakładce Informacje → Polityka prywatności

9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.balticlovers.pl oraz na każde
żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany
cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Nabywcę, w tym w szczególności warunków
umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
W razie pytań prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@balticlovers.pl